MENI

Naslovna » Dokumenta

Dokumenta

Zakoni

 Preuzmite dokument Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom

 Preuzmite dokument Porodični zakon

 

Dokumenta

 Preuzmite dokument Odluka o obrazovanju Saveta za prava deteta

 Preuzmite dokument Poziv na akciju -Podrška razvoju dece u ranom detinjstvu

 Preuzmite dokument Mapa puta za eliminaciju zloupotrebe dečjeg rada

 Preuzmite dokument Matrica za praćenje preporuka Komiteta UN za prava deteta

 Preuzmite dokument Instrukcija o načinu rada CSR - OS u zaštiti dece od dečjih brakova

 Preuzmite dokument Instrukcija o načinu rada ustanova socijalne zaštite i organizacija socijalne zaštite za pružanje usluga socijalne zaštite deci u zaštiti dece od zloupotrebe dečjeg rada, 2021. godina

 Preuzmite dokument Strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period od 2020. do 2023. godine

 Preuzmite dokument Akcioni plan za 2020. i 2021. godinu za primenu Strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period od 2020. do 2023. godine

 Preuzmite dokument Odluka o obrazovanju Saveta za prava deteta

 Preuzmite dokument Uputstvo o postupanju ustanova obrazovanja i vaspitanja i centara za socijalni rad - organa starateljstva u zaštiti dece od nasilja

 Preuzmite dokument Uredba o bezbednosti i zaštiti dece pri korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija

 Preuzmite dokument Uredba o utvrđivanju opasnog rada za decu

 Preuzmite dokument Prilog uz Uredbu o utvrdjivanju opasnog rada za decu

 Preuzmite dokument Opšti komentar UN br.10 - Prava dece u maloletničkom pravosuđu

 Preuzmite dokument Zaključak Vlade o usvajanju Opšteg protokola za zaštitu dece od nasilja

 Preuzmite dokument Opšti protokol za zaštitu dece od nasilja

 Preuzmite dokument Plan zaštite dece u uličnoj situaciji od nasilja, zanemarivanja i iskorišćavanja u Republici Srbiji

 

Međunarodna dokumenta

 Preuzmite dokument Preporuka CM/Rec(2018)7 Komiteta ministara državama članicama o smernicama za poštovanje, zaštitu i ostvarivanje prava deteta u digitalnom okruženju

 Preuzmite dokument Opšti komentar broj 21( 2017) o deci u uličnoj situaciji Komiteta za prava deteta

 Preuzmite dokument Globalno partnerstvo - Smernice za učešće

 Preuzmite dokument Konvencija o pravima deteta

 Preuzmite dokument Strategija Saveta Evrope o pravima deteta (2016-2021)

 Preuzmite dokument Konvencija UN o ostvarivanju alimentacionih zahteva u inostranstvu

 Preuzmite dokument Konvencija Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe

 Preuzmite dokument Rezolucija koju je usvojila Generalna skupština 17. decembra 2018. godine

 Преузмите документ Mapiranje članova Konvencije o pravima deteta I Ciljeva održivog razvoja

 Preuzmite dokument Opšti komentar br. 20 (2016) o ostvarivanju prava deteta u adolescenciji

 Preuzmite dokument Preporuka CM/Rec(2019)11 Komiteta ministara državama članicama o efektivnom starateljstvu o maloletnim migrantima bez pratnje ili razdvojenim od roditelja ili staratelja

 Preuzmite dokument Opšti komentar Komiteta za prava deteta br. 25 (2021) o pravima deteta u vezi sa digitalnim okruženjem

 Preuzmite dokument Opšti komentar UN br.8-Pravo deteta na zaštitu od telesnog kažnjavanja i ostalih okrutnih ili ponižavajućih oblika kažnjavanja

 Preuzmite dokument Konvencija o nadležnosti, merodavnom pravu, priznanju i izvršenju odluka i saradnji u materiji roditeljske odgovornosti i mera za zaštitu dece

 Preuzmite dokument Opšti komentar UN br.9 - Prava dece sa smetnjama u razvoju

 Preuzmite dokument Konvencija MOR br. 138 o minimalnim godinama za zasnivanje radnog odnosa

 Preuzmite dokument Konvencija o zaštiti dece i saradnji u oblasti međunarodnog usvojenja

 Preuzmite dokument Opšti komentar UN br.3 - HIV i AIDS i prava deteta

 

Izveštaji

 Preuzmite dokument Izveštaj o radu Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije za 2017.godinu

 Preuzmite dokument Prvi Izveštaj o radu Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije u 2018.godini

 Preuzmite dokument Objedinjeni izveštaj o ključnim aktivnostima ministarstava u oblasti zaštite dece/mladih od nasilja

 Preuzmite dokument Drugi Izveštaj o radu Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije u 2018.godini

 Preuzmite dokument Prvi Izveštaj o radu SPD za 2019.god.

 Preuzmite dokument Drugi Izveštaj o radu SPD za 2019.god.

 Preuzmite dokument Izveštaj o radu Saveta za prava deteta - druga sednica održana 24.12.2021. godine

 

Godišnji program rada

 Preuzmite dokument Godišnji program rada Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije za 2018.godinu

 Preuzmite dokument Godišnji program rada Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije za 2019.godinu

 Врх стране
 Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

 

 Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

 

 Unicef

 

 Nacionalna platforma za prevenciju nasilja koje uključuje decu Čuvam te

 

 Dokumenta na engleskom jeziku