MENI

Naslovna » Aktivnosti

Aktivnosti

15. septembar 2021. god.

Održana prva sednica Saveta za prava deteta u novom sazivu

Predsednik Saveta za prava deteta, ministar za brigu o porodici i demografiju Ratko Dmitrović, održao je, 21. jula, u „Palati Srbija“ u Beogradu, prvu Konstitutivnu sednicu ovog saveta u novom sazivu.

Ministar je podsetio da je ovo savetodavno telo Vlade Republike Srbije kojim koordinira Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, prvi put formirano 2002. godine kao najvažniji nacionalni mehanizam za ostvarivanje prava deteta i da rad ovog saveta podržava i Komitet za prava deteta UN.

 Održana prva sednica Saveta za prava deteta u novom sazivu

Novi saziv Saveta za prava deteta ima mandat do 31. marta 2022. godine. Pored predsednika, čine ga seketar (Vukota Vlahović) kao i član saveta ispred Ministarstva za brigu o porodici i demografiju Milka Milovanović Minić, a u njegovom sastavu su još 24 člana iz različitih ministarstava, institucija i nevladinih organizacija.

Prema rečima Dmitrovića, Savet inicira mere za usklađivanje politika Vlade koje se odnose na decu i mlade u oblasti zdravstva, obrazovanja, kulture, socijalnih pitanja, daje preporuke u oblasti brige o deci i predlaže politike ostvarivanja prava dece u skladu sa Konvencijom UN o pravima deteta.

– Savet podnosi inicijative, predloge i analize Vladi Republike Srbije, koje se odnose na primenu prava deteta u Republici Srbiji – rekao je ministar.

On je dodao da Savet prati primenu propisa koji se odnose na ostvarivanje prava deteta, daje inicijative za njihove izmene, prati primenu Strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, kao i da koordinira sprovođenje nacionalnih odredaba za sprečavanje zloupotrebe dečjeg rada.

U toku Konstitutivne sednice članovima saveta obratile su se državna sekretarka u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju Milka Milovanović Minić, profesorka Slavica Đukić Dejanović, specijalna savetnica premijerke Srbije za sprovođenje Agende 2030. kao i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i direktorka UNICEF za Srbiju Dejana Kostadinov.

Milka Milovanović Minić je istakla da je Ministarstvo bilo predlagač Zakona o izmenama i dopunama zakona o finansijskoj podršci porodici s decom, kao i Zakona o izmenama i dopunama Porodičnog zakona na čemu od 12. jula radi Posebna radna grupa. Ona je istakla dobru saradnju sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračku i socijalnu zaštitu, kao i saradnju sa kancelarijom UNICEF-a u Srbiji, s kojom Ministarstvo radi na unapređenju usluga podrške porodicama s decom i podrške roditeljstvu u najranijem uzrastu deteta. Osvrnula se i na značaj instrukcija koje je ministarstvo u saradnji sa Republičkim Zavodom za socijalnu zaštitu izradilo u cilju unapređenja stručnog rada u Centrima za socijalni rad u Srbiji.

Profesorka Slavica Đukić Dejanović, predsednica Saveta za prava deteta u prethodnom sazivu, posebno se osvrnula na značaj eliminacije najgorih oblika dečjeg rada, kao i na rezultat koji je Republika Srbija ostvarila u ovoj oblasti. Ona je rekla da je u godišnjem izveštaju o najgorim oblicima dečjeg rada za 2018. godinu, koji je objavilo Ministarstvo za rad SAD, a kojim je obuhvaćena 131 zemlja, Srbija jedna od 12 zemalja koja je dobila ocenu „značajan napredak“.

Ipak, i pored ovog priznanja ona je naglasila da je neophodan dalji rad na uslugama podrške porodicama, pre svega preventivnih usluga, kako bi se uticalo na okončanje dečjeg rada u svim njegovim oblicima.

Direktorka UNICEF Dejana Kostadinov, predstavila je deo aktivnosti ove organizacije u Srbiji koji se, između ostalog, odnosio na značaj kvalitetnog i inkluzivnog obrazovanja od ranog detinjstva do adolescencije, razvijanje kompetencija učenika i nastavnika, kao i primenu inovativnih rešenja i digitalnih inovacija. Naglasila je značaj zajedničkih aktivnosti svih aktera zajednice u procesu vakcinacije dece.

Poverenica za zaštitu ravnopravanosti Brankica Janković, rekla je da je Kancelarija poverenika radi na Posebnom izveštaju o diskriminaciji dece i najavila da, prema dogovoru sa predsednikom Narodne skupštine i Odbora za prava deteta, ovaj Izveštaj treba da bude predstavljen u Parlamentu uoči Svetskog dana deteta. Poverenica je istakla da će institucija na čijem je čelu pružiti svaki vid pomoći Savetu, posebno naglasivši da su preveli jedan od najznačajnijih, Opšti komentar br. 25, Komiteta UN o pravima deteta koji se odnosi na digitalno okruženje.

Na digitalno okruženje kao potencijalni vid nasilja među mladima osvrnuo se i ministar Dmitrović sugerišući Savetu da se posebno pozabavi tim problemom, kao i zdravstvenim problemom kom se izlažu mladi ljudi odbijajući vakcinaciju, najviše pod uticajem antivakserskih lobija koji svoje stavove prenose putem društvenih mreža.

04. jun 2020. god.

Usvojena i predstavljena Strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja 2020.-2023.godine sa pratećim Akcionim planom za njeno sprovođenje

Na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 21. maja 2020.godine usvojila Strategiju za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period 2020. do 2023.godine sa pratećim Akcionim planom za 2020. i 2021. godinu.

Strategija je izrađena na inicijativu Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije, uz podršku UNICEF a njeno donošenje doprineće unapređenju položaja dece u Srbiji i većem poštovanju prava deteta kao osnovi za stvaranje boljeg i pravednijeg društva.

 Usvojena i predstavljena Strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja 2020.-2023.godine sa pratećim Akcionim planom za njeno sprovođenje

Strategija je predstavljena javnosti 4. juna, na Međunarodni dan dece žrtava nasilja. Tim povodom na skupu su govorili osim ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, predsednica Vlade RS, direktorka UNICEF misije u Srbiji i Zaštitnik građana.

Predsednica vlade je istakla da je Konvencija o pravima deteta osnovni princip kojim se rukovodi Strategija i da je ovaj strateški dokument važan za proces evrointegracija Srbije posebno u poglavlju 23 koje se tiče osnovnih prava i sloboda.

Pravo na zaštitu od svih oblika nasilja predstavlja osnovno pravo svakog deteta, a utvrđeno je Konvencijom UN o pravima deteta i nizom međunarodnih i regionalnih ugovora u oblasti zaštite ljudskih prava koje je Republika Srbija potvrdila. Sistem zaštite dece od nasilja može biti uspešno unapređen samo kroz partnerstva organa državne uprave, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnog sektora (sistema obrazovanja i vaspitanja, sistema zdravstvene zaštite, sistema socijalne zaštite, unutrašnih poslova i dr), pravosuđa, civilnog društva, porodice i pojedinaca. 

Prema rezultatima popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine u Republici Srbiji živi 1.263.128 dece. Deca čine oko 21% stanovništva. Sprečavanje i suzbijanje nasilja nad decom i zaštita dece od nasilja predstavljaju svakako jedan od prioriteta nacionalne politike Vlade Republike Srbije.

20. februar 2020. god.

Predstavljen Drugi izveštaj saveta za 2019.god. na sednici Odbora za prava deteta Narodne skupštine Republike Srbije

Na 13. sednici Odbora za prava deteta Narodne skupštine Republike Srbije, članovi Odbora razmatrali su Drugi izveštaj o radu Saveta za 2019.god.

 Predstavljen Drugi izveštaj saveta za 2019.god.  na sednici Odbora za prava deteta Narodne skupštine Republike Srbije

Članovima Odbora predstavljeni su između ostalog rezultati države kada je reč o sprečavanju zloupotrebe dečjeg rada, aktivnosti na polju prevencije i zabrane maloletničkih brakova kao i informacije o procesu donošenja Strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja i Zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta. Uspostavljena je i saradnja sa Savetom za praćenje i unapređenje rada organa krivičnog postupka i izvršenje krivičnih sankcija prema maloletnicima koja je rezultirala zajedničkom inicijativom za osnivanje Posebne ustanove za lečenje i osposobljavanje maloletnika koji su učinioci krivičnih dela u skladu sa članom 23. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica.

Članovi Odbora obavešteni su da je država dobila Godišnji izveštaj o najgorim oblicima dečijeg rada za 2018. godinu koje je objavilo Ministarstvo za rad SAD. Izveštajem je obuhvaćena 131 zemlja, a Srbija je bila jedna od samo 12 zemalja koja je dobila ocenu ''značajan napredak''.

 Predstavljen Drugi izveštaj saveta za 2019.god.  na sednici Odbora za prava deteta Narodne skupštine Republike Srbije

Jedna od mera u Strategiji za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2016.–2025. godine jeste unapređenje sistema prevencije i podrške s ciljem smanjenja broja maloletnih i prinudnih brakova u romskoj zajednici gde je rečeno da ovaj problem mora biti predmet ne samo državnih organa već i nevladinog sektora, međunarodnih institucija, akademskih zajednica i medija. Maloletnički brakovi povlače sa sobom i druge probleme kao što su nasilje u porodici, maloletničke trudnoće i sl., pa je ključno prevenirati ovu pojavu.

20. decembar 2019.god.

Održana deveta sednica Saveta za prava deteta

 Održana deveta sednica Saveta za prava deteta

Savet za prava deteta održao je devetu sednicu na kojoj je realizovan zadatak Saveta koji se odnosi na praćenje stanja u oblasti zaštite prava dece u uličnoj situaciji i koordinaciju praćenja sprovođenja nacionalnih odredaba za sprečavanje zloupotrebe dečjeg rada. Predstavljen je rad na projektu ''MAP 15'' u okviru kojeg će se sprovesti nekoliko važnih mera neophodnih za dalje unapređenje stanja u ovoj oblasti u kojoj je i do sada puno urađeno (unapređenje statističkog praćenja u saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku, ažuriranje zakonskog okvira, izmena liste opasnih poslova za decu i dr.).

Predstavljen je i Priručnik za unapređenje i razvoj medijske pismenosti u preduniverzitetskom obrazovanju, sa ciljem da se u Srbiji sistemski unapredi oblast medijske pismenosti.

Članovi Saveta upoznati su sa izveštajem Posebne radne grupe za rani razvoj dece i sa aktivnostima na koordinaciji u oblasti podrške deci na ranom uzrastu.

 Održana deveta sednica Saveta za prava deteta

Pored toga, predstavljeni su i rezultati tri konferencije koje su održane tokom oktobra i novembra i u kojima su članovi Saveta bili aktivni učesnici, to su: ''Razvoj sistema ranih intervencija u Srbiji – značaj intersektorskog, transdisciplinarnog i na porodicu usmerenog pristupa'', ''Unapređenje ljudskih resursa u sistemu socijalne i dečje zaštite'' i ''Prava deteta u Srbiji – gde smo sada i šta nam predstoji''. Sve tri konferencije bile su u znaku obeležavanja 30 godina od kada je u Generalnoj skupštini UN usvojena Konvencija o pravima deteta.

 Održana deveta sednica Saveta za prava deteta

Prilog RTS sa održane sednice možete pogledati ovde RTS-a

29. novembar 2019.god.

Otvorena javna rasprava povodom donošenja Strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja

Na inicijativu Saveta za prava deteta, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je uz podršku UNICEF izradilo Nacrt strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja 2020. do 2023. god. i pratećeg Akcionog plana.

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije i predsednica Odbora za prava deteta Narodne skupštine Maja Gojković, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i državni sekretar dr Stana Božović, otvorili su javnu raspravu o predlogu Strategije sa dvogodišnjim akcionim planom.

 Otvorena javna rasprava povodom donošenja Strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković rekla je da je ova rasprava idealna prilika da se razmene mišljenja predstavnika državnih institucija, UNICEF i građana i istakla da je sprečavanje bilo kog oblika nasilja nad decom, prioritet rada svih državnih organa. 

Ministar Đorđević je rekao da veliki broj dece svakodnevno trpi nasilje koje ozbiljno ugrožava njihov razvoj a nekada i sam život zbog čega nasilje nad detetom predstavlja grubo kršenje prava deteta na život, opstanak i razvoj.

„Činimo sve napore kako bi Republiku Srbiju izgradili kao zemlju tolerancije i spokojnih i dostojanstvenih građana. U Republici Srbiji nema mesta za mržnju i bilo kakvu diskriminaciju, već za poštovanje i uvažavanje svakog bez obzira na versko ili političko opredeljenje, godine starosti, pripadnost jednoj ili drugoj rasi ili naciji, a čemu bi trebalo da doprinese i Strategija o kojoj danas vodimo javnu raspravu. Ona je i doprinos Republike Srbije na putu pridruživanja evropskoj porodici u kojoj se poštuju sve ljudske vrednosti“, istakao je Đorđević. Strategija je sastavni deo mera predviđenih Akcionim planom za Poglavlje 23 u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Osnovni princip na kojem se Predlog strategije zasniva jeste: poštovanje i primena prava deteta sadržanih u Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima deteta, prema kojoj dete ima pravo na slobodu od svih oblika nasilja, zlostavljanja, zloupotrebe ili zanemarivanja.

Nacrt Strategije predviđa uključivanje dece u kreiranje programa za prevenciju nasilja prema deci od najranijeg uzrasta i obuku dece kroz vršnjačku edukaciju o prevenciji i zaštiti dece od svih oblika nasilja, kao i o nenasilnim načinima rešavanja sukoba, zatim obezbeđivanje i osnaživanje učešća dece u radu međunarodnih mreža, foruma, grupa i sl. koje se bave zaštitom prava deteta i uključivanje dece u aktivnosti izveštavanja Radne grupe za praćenje sprovođenja Strategije.

 Otvorena javna rasprava povodom donošenja Strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja

Strategija prepoznaje fizičko, emocionalno, seksualno nasilje, zanemarivanje i nemarno postupanje, eksploataciju deteta, vršnjačko nasilje, rodno zasnovano nasilje, dečji, rani i prinudni brak, strukturno nasilje, institucionalno nasilje i digitalno nasilje.

S obzirom da se prevencija i zaštita dece od nasilja može uspešno sprovesti samo u partnerstvu svih sektora društva – državnih institucija, nevladinih organizacija, organa lokalne samouprave, ovu strategiju sprovodiće državni organi i organi lokalne samouprave Republike Srbije u okviru svojih nadležnosti u saradnji sa organizacijama civilnog društva. Od ključne je važnosti da svi učesnici u tom procesu imaju zajedničko poimanje i jedinstven stav u odnosu na pojavu nasilja prema detetu.

Sistem zaštite dece od nasilja može biti uspešno unapređen kroz partnerstva organa državne uprave, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnog sektora (sistema obrazovanja i vaspitanja, sistema zdravstvene zaštite, sistema socijalne zaštite, unutrašnih poslova, pravosuđa), civilnog društva, porodice i pojedinaca. Da bi se postigla efikasna zaštita i unapređenje dobrobiti deteta, potrebno je da među njima postoji dobra saradnja i jasno definisane uloge i koraci u procesu zaštite.

Osim u Beogradu, javne rasprave će biti održane i u Novom Sadu (4.12.), Užicu (11.12.), Novom Pazaru (13.12.) i Vranju (16.12.2019.).

20. novembar 2019.god.

Održana konferencija ''Prava deteta u Srbiji – gde smo sada i šta nam predstoji'' u znak obeležavanja 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta

Savet za prava deteta Vlade Republike Srbije i Centar za prava deteta organizovali su konferenciju ''Prava deteta u Srbiji – gde smo sada i šta nam predstoji'' povodom obeležavanja 30 godina od kada je u Generalnoj skupštini UN usvojena Konvencija o pravima deteta.

Konferencija je bila prilika da predstavnici relevantnih institucija u oblasti zaštite prava deteta zajedno sa decom i mladima razmotre ono što je do sada urađeno u ostvarivanju prava deteta i da identifikuju prioritetne oblasti za budući rad na zaštiti prava deteta. Uvodna izlaganja je pratila diskusija o participaciji dece, nasilju nad decom i pravosuđu po meri deteta.

Na konferenciji su, pored stručnjaka iz sistema socijalne zaštite, pravosuđa, obrazovanja, zdravstvene zaštite, civilnog društva, aktivno učestvovala i deca članovi dečjeg informativno kulturnog servisa – Klub DX pri Centru za prava deteta.

 Održana konferencija ''Prava deteta u Srbiji – gde smo sada i šta nam predstoji'' u znak obeležavanja 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta

Konferenciju su svečano otvorili prof. dr Slavica Đukić Dejanović, predsednica Saveta za prava deteta, dr Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Ređina de Dominićis, direktorka kancelarije UNICEF u Srbiji i Ingve Engstrom, šef sektora za saradnju Delegacije EU u Srbiji.

Glavne poruke Konferencije bile su da je veoma važno da težimo zajedničkom razumevanju najviših standarda prava deteta propisanih Konvencijom o pravima deteta i drugim međunarodnim standardima i da omogućimo da se čuje glas dece.

Predstavljena je i publikacija Preporuke komiteta za prava deteta ''Na pola puta – šta je do sada urađeno i šta nam predstoji'' , predlozi Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiji. Publikaciju možete preuzeti na linku

http://cpd.org.rs/wp-content/uploads/2019/11/Preporuke-Komiteta-za-prava-deteta-Na-pola-puta-%C5%A0ta-je-do-sada-ura%C4%91eno-i-%C5%A1ta-nam-predstoji.pdf

29. oktobar 2019.god.

Održana osma sednica Saveta za prava deteta

Savet za prava deteta održao je osmu sednicu na kojoj je predsednica Saveta prof. dr Slavica Đukić Dejanović, izvestila o godišnjem izveštaju o najgorim oblicima dečjeg rada za 2018. godinu, koji je objavilo Ministarstvo za rad SAD a kojim je bila obuhvaćena 131 zemlja. Srbija je prema ovom izveštaju jedna od samo 12 zemalja koje su dobile ocenu Značajan napredak. U izveštaju je pomenut i Savet za prava deteta kao mehanizam za koordinaciju rada Vlade u rešavanju pitanja zloupotrebe dečjeg rada.

Predsednica je obavestila Savet da je 22. oktobra u Podgorici prisustvovala konferenciji „Ulaganje u rane godine – konferencija o fiskalnim i administrativnim imperativima za rani razvoj dece” i tom prilikom pozvala Crnu Goru i zemlje regiona da se kao odraz saradnje i posvećenosti ranom razvoju dece izradi i potpiše regionalni Poziv na akciju za razvoj dece u ranom detinjstvu.

Na sednici se govorilo o praćenju procedure usvajanja Zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta, koji je trenutno u fazi davanja mišljenja relevantnih organa i organizacija, sa ciljem izrade konačnog Nacrta zakona u skladu sa pribavljenim mišljenjima. Takođe, bilo je reči i o praćenju i prevenciji maloletničkih brakova o čemu su govorili predstavnici Koordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. – 2025.god. Jedna od mera jeste da se unapredi sistem prevencije i podrške s ciljem smanjenja broja maloletničkih i prinudnih brakova i maloletničkih trudnoća u romskoj zajednici.

Važna tema kojom se Savet bavio bio je i rad Zajedničkog tela za podršku socijalnoj inkluziji i koordinaciju nadzora nad radom inter resornih komisija za procenu potreba za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom detetu.

 Održana osma sednica Saveta za prava deteta

Članovi Saveta upoznati su i sa rezultatima istraživanja o multisektorskoj saradnji na zaštiti dece u lokalnim samoupravama koje je sprovela Mreža organizacija za decu Srbije (MODS). Cilj istraživanja bilo je utvrđivanje postojanja i funkcionalnosti intersektorske saradnje na zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja na lokalnom nivou. Istraživanje je pokazalo u kojim lokalnim samoupravama postoje protokoli koji su primarno usmereni na decu, a rezultati su poslužili kao osnova za izradu izveštaja „Međusektorska saradnja na zaštiti dece od nasilja u lokalnim samoupravama“.

Sednici su prisustvovali i članovi Saveta za praćenje i unapređivanje rada organa krivičnog postupka i izvršenja krivičnih sankcija prema maloletnicima, koji su podneli inicijativu za formiranje posebne  ustanove za lečenje i osposobljavanje.  U ovoj ustanovi socijalno – zdravstvenog tipa bi se uz socijalnu zaštitu i brigu o maloletniku, realizovao odgovarajući zdravstveni tretman, ali bi bio omogućen i pristup pravu na primereno obrazovanje i osposobljavanje. Savet za prava deteta je jednoglasno podržao ovu inicijativu a ova dva saveta će se ovim povodom zajednički obratiti relevantnim ministarstvima kako bi se inicijativa i realizovala.

Članovi Saveta su takođe obavešteni i o inicijativi međunarodne organizacije za prava dece Eurochild da Evropska unija dobije svog prvog poverenika za decu (commisioner for children). Oni su pozvali stručnjake i sve ostale građane uključujući decu, da potpišu online peticiju kojom se predlaže da se među ključnim radnim mestima u Evropskoj komisiji, među poverenicima za brojna važna područja po prvi put predvidi i mesto poverenika za decu s mandatom do 2024.god. To bi bio jedan od načina da EU pokaže na delu da zaštitu prava dece smatra svojim prioritetom. Evropski poverenik za decu bi trebalo da osigura da sve politike i fondovi EU pozitivno utiču na živote dece koje danas u EU ima oko 100 miliona.

7. oktobar 2019.god.

Da pravo svako dete uživa lako

 Da pravo svako dete uživa lako

U Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu svečano je otvorena dečja nedelja pod sloganom ''Da pravo svako dete živa lako''.

Ove godine, Dečja nedelja obeležava značajan jubilej, 30 godina od usvajanja Konvencije UN o pravima deteta, najznačajnijeg međunarodnog dokumenta u oblasti ljudskih prava koji se tiče deteta kao i najšire prihvaćenog pravnog instrumenta za zaštitu ljudskih prava.

Ovim dokumentom, na jednom mestu, definisana su građanska, politička, ekonomska, socijalna, zdravstvena i kulturna prava deteta.

Uz podršku i pokroviteljstvo Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u realizaciji aktivnosti Dečje nedelje učestvuju vladine institucije, organizacije i udruženja građana. Organizator programa su Prijatelji dece Srbije. Povodom svečanog otvaranja Dečje nedelje, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević poručio je da Vlada Republike Srbije nastavlja da se aktivno zalaže za obezbeđivanje bezbrižnog odrastanja svakog deteta u našoj zemlji, za ostvarivanje svih njihovih prava kao i za njihovu bolju zaštitu od bilo kog oblika nasilja, koje danas nažalost postoji, ne samo u Srbiji, nego u celom svetu.

 Da pravo svako dete uživa lako

Prisutnima se obratila i ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsednica Saveta za prava deteta vlade Republike Srbije prof. dr Slavica Đukić Dejanović, koja je govorila o prioritetima Vlade Republike Srbije u oblasti dečje zaštite, naglašavajući da dete mora da bude zdravo i zaštićeno, da odrasta u porodici, da ima osnovu za školovanje, kasnije za zaposlenje i da izbegne rizik od siromaštva.

 Da pravo svako dete uživa lako       Da pravo svako dete uživa lako

U okviru Dana otvorenih vrata, kako je Programom Dečje nedelje predviđeno, 9. oktobra u 12 č. u Medija centru će biti održana javna debata ''Prava deteta u Srbiji 30 godina nakon donošenja Konvencije o pravima deteta''. Prisutni predstavnici institucija će predstaviti stanje dečjih prava u Republici Srbiji i sa prisutnima diskutovati i razmeniti iskustva o primeni prava deteta u Srbiji kao i o planiranim koracima za unapređenje u ovoj oblasti. Deca aktivisti će imati priliku da postave pitanja i iskažu svoje mišljenje i stavove. Preporuke sa ovog skupa će biti podeljene sa javnošću.

 Da pravo svako dete uživa lako       Da pravo svako dete uživa lako

Ove godine, Dečja nedelja je prilika, da obeležavajući značajan jubilej, preuzete obaveze prema deci nastavimo da ostvarujemo i unapređujemo.

23. jul 2019.god.

Predstavljen prvi izveštaj Saveta za 2019.god. na sednici Odbora za prava deteta Narodne skupštine republike Srbije

Na desetoj sednici Odbora za prava deteta Narodne skupštine republike Srbije predstavljen je prvi izveštaj Saveta za 2019.god. Izveštaj su članovima Odbora obrazložile prof. dr Slavica Đukić Dejanović, predsednik SPD i dr Stana Božović, državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i član SPD. One su predočile aktivnosti Saveta od poslednjeg izveštaja iz 2018.god. do kraja juna o.g. U tom periodu održane su dve sednice – u februaru i u maju 2019.god. Usvojen je Program rada za 2019.god., članovi SPD su informisani o realizaciji odluka donetih na prethodnim sednicama, planiranim aktivnostima na izradi Zajedničkog osnovnog dokumenta u skladu sa usaglašenim smernicama za izveštavanje o međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima, kao i o izradi indikatora za praćenje preporuka koje je Komitet za prava deteta uputio Srbiji.

Članovi Odbora su informisani o formiranju Nacionalne koalicije za suzbijanje dečjih brakova, o rezultatima sastanka sa UNICEF odn. dobijanja tehničke i finansijske podrške za izradu dokumentacije za merenje, praćenje i izveštavanje o javnoj potrošnji za decu kao i za izradu NPA za decu. Pored toga, Savet se u prethodnom periodu bavio i sprovođenjem Akcionog plana za PG 23 u oblasti zaštite prava deteta, preporukama sa sednice predstavnika učeničkih parlamenata Republike Srbije i dece aktivista kao i aktivnostima različitih resora na ostvarivanju mera predviđenih operativnim zaključcima sa seminara o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja – u oblasti zaštite dece romske nacionalnosti.

Narodni poslanici su u diskusiji zaključili da su glavni izazovi sa kojima se Savet za prava deteta susreće uključivanje romske dece u osnovne i srednje škole kao i smanjenje siromaštva dece u uzrastu do 18 godina. Članovi Odbora su istakli punu podršku i pomoć iz njihovog delokruga delovanja.

05. jun 2019.god.

Održana prva javna rasprava o Nacrtu zakona o pravima deteta i zaštitniku prava deteta

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije i Odbora za prava deteta Maja Gojković otvorila je danas u Skupštini Srbije javnu raspravu o Nacrtu zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta i istakla da će Srbija uskoro dobiti prvu nezavisnu instituciju za zaštitu prava deteta – dečjeg ombudsmana i tako zaokružiti koncept dečjih prava. Ona je napomenula da donošenjem ovog zakona stvaramo dodatne mehanizme koji će sigurno doprineti da deca imaju mogućnost da ostvare sva svoja prava.

 Održana prva javna rasprava o Nacrtu zakona o pravima deteta i zaštitniku prava deteta

Uspostavljanje dečjeg ombudsmana kao nezavisnog državnog organa koji bi štitio, pratio, podržao i afirmisao i promovisao prava dece ima za cilj da pojača aktivnosti na zaštiti prava dece kako bi oblast dečjih prava postala još vidljivija u javnosti.

 Održana prva javna rasprava o Nacrtu zakona o pravima deteta i zaštitniku prava deteta

Učesnicima javne rasprave obratila se i ministarka bez portfelja i predsednica Saveta za prava deteta vlade Republike Srbije prof. dr Slavica Đukić Dejanović, naglasivši posvećenost Vlade promociji i zaštiti prava deteta. Deca treba da žive zdravo, da se obrazuju, da se raduju igri i odrastanju, navela je ona i dodala da se ove godine obeležava 30 godina od kada je Srbija ratifikovala najznačajniji dokument za zaštitu prava dece – Konvenciju UN o pravima deteta. Ona je istakla da je 2017.god. Savet za prava deteta pokrenuo inicijativu da se donese sveobuhvatan Zakon o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta kojim bi se regulisali jedinstveni kriterijumi i standardi za ostvarivanje najboljih interesa dece.

 Održana prva javna rasprava o Nacrtu zakona o pravima deteta i zaštitniku prava deteta

Dr Stana Božović, član Saveta za prava deteta i državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koje će biti i predlagač ovog zakona, navela je da je zaštita prava dece jedno od prioritetnih pitanja Vlade Republike Srbije i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ona je istakla da će Srbija ovim zakonom dobiti sveobuhvatni zakonski okvir usaglašen sa međunarodnim standardima po pitanju zaštite prava dece i da će osnovni princip rada institucije Zaštitnika prava deteta biti promocija, unapređenje i zaštita prava deteta.

 Održana prva javna rasprava o Nacrtu zakona o pravima deteta i zaštitniku prava deteta

Nacrt zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta učesnicima javne rasprave predstavio je posebni savetnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i član ekspertske radne grupe za izradu Nacrta zakona Dragan Vulević.

Osim u Beogradu javne rasprave će biti održane i u Novom Sadu, Kragujevcu, Novom Pazaru i Nišu. Raspored održavanja javnih rasprava istaknut je na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

30. maj 2019.god.

Srbija uskoro dobija Zakon o pravima deteta i dečjeg ombudsmana

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, izvršavajući svoju obavezu da sopstvenim aktivnostima doprinosi unapređenju i promociji prava deteta i time opštoj viziji koju promoviše Vlada Republike Srbije o državi u kojoj se poštuju ljudska, građanska i politička prava, sačinilo je Nacrt Zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta.

Komitet za prava deteta prilikom razmatranja Inicijalnog izveštaja Republike Srbije o sprovođenju Konvencije o pravima deteta, je u svojim Zaključnim razmatranjima još u junu 2008.godine predložio Srbiji da donese sveobuhvatni Zakon o deci i zaštitniku prava deteta-dečjem ombudsmanu, što je ponavljano i na narednim zasedanjima Komiteta kao i na poslednjem UPR –Trećem periodičnom pregledu stanja ljudskih i građanskih prava u Republici Srbiji u martu 2018. godine. Izjašnjavajući se o preporukama Republika Srbija je takve preporuke prihvatila i obavezala se da ih realizuje. Preporuku iste sadržine dao je u svom godišnjem izveštaju o stanju ljudskih prava u Srbiji i Komesar za ljudska prava Saveta Evrope, Tomas Hamarberg (oktobar 2008), koji je, inače i ekspert u oblasti prava deteta. Posebno, članom 4. Konvencije o pravima deteta propisano je da će strane ugovornice preduzeti sve potrebne zakonodavne, administrativne i ostale mere za ostvarivanje dečjih prava priznatih u Konvenciji, a Preporukom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope 1460 (2000) traži se osnivanje posebnog tela za zaštitu i promociju dečijih prava.

Još 2017. godine, Savet za prava deteta Vlade Republike Srbije u kome su zastupljene sve relevantne državne institucije i organizacije civilnog društva koje u svom fokusu imaju prava deteta, jednoglasno je pokrenuo inicijativu da Republika Srbija dobije sveobuhvatan Zakon o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta, kao instrument koji će pre svega imati osnovni zadatak da promoviše i unapređuje prava deteta, koordinira aktivnosti u ostvarivanju prava deteta i vrši kontrolu organa javne vlasti i drugih subjekata u društvu u poštovanju prava deteta.

Ove godine, kada obeležavamo 30 godina od donošenja Konvencije o pravima deteta UN, Republika Srbija dobija sveobuhvatan Zakon o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta. Javne rasprave o tekstu Nacrta Zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta, u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije, održaće se 5.6. 2019. godine u Beogradu. 7. 6. 2019. godine u Novom Sadu, 11.06.2019. godine u Kragujevcu, 12. 6 2019. godine, u Novom Pazaru i 17.6.2019. godine u Nišu.

Zainteresovanima, Nacrt Zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta dostupan je i na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja, sa pozivom da svojim sugestijama, zapažanjima i primedbama doprinesu unapređenju teksta Nacrta, koje se mogu dostaviti na mail: socijalna.zastita@minrzs.gov.rs

Nacrt zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta možete pogledati OVDE

15. maj 2019.god.

ODRŽANA SEDMA SEDNICA SAVETA ZA PRAVA DETETA

Savet za prava deteta održao je na Međunarodni dan porodice sedmu sednicu na kojoj su članovi Saveta informisani o Godišnjem izveštaju o sprovođenju Akcionog plana za PG 23 u oblasti prava deteta, o izmenama i dopunama Porodičnog zakona u oblasti zaštite prava deteta, o preporukama sa sednice predstavnika učeničkih parlamenata Republike Srbije i dece aktivista u oblasti prava deteta donetih u toku Dečje nedelje od 1. do 7. oktobra 2018.god., kao i sa aktivnostima različitih resora na ostvarivanju mera predviđenih operativnim zaključcima sa seminara o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja – u oblasti zaštite dece romske nacionalnosti.

 Održana sedma sednica Saveta za prava deteta

Pored toga predstavljena je i ChildHub platforma (interaktivna platforma koja okuplja profesionalce koji se bave dečjom zaštitom i predstavlja mesto na kome se razmenjuju iskustva i znanja, uči i dobija podrška) kao i rezultati istraživanja ''Pravno-socijalni položaj i vulnerabilnosti porodica i dece (readmisanata) koja žive u neformalnim naseljima u Beogradu.''

Sednici su prisustvovala i deca iz organizacije ''Prijatelji dece Srbije'' koja su istakla da im veoma znači što ih je neko pozvao da čuje njihovo mišljenje a dala su i konkretne predloge za dalje pravce delovanja institucija – organizovanje radionica u školama o tome kako steći samopouzdanje, pojačavanje institucije školskog policajca, promovisanje pozitivnih primera u medijima umesto negativnih.

 Održana sedma sednica Saveta za prava deteta

Članovi Saveta su pozvani da prisustvuju javnoj raspravi povodom donošenja Zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta s obzirom da je Savet bio inicijator donošenja ovog zakona. Usvajanje ovog zakona biće ujedno doprinos Saveta za prava deteta obeležavanju 30. godišnjice donošenja Konvencije UN o pravima deteta (1989) koja se obeležava u celom svetu.

12. februar 2019.god.

ODRŽANA ŠESTA SEDNICA SAVETA ZA PRAVA DETETA

Savet za prava deteta održao je šestu sednicu na kojoj je usvojen Program rada za 2019.god. Pored toga, članovi Saveta su informisani o realizaciji odluka donetih na prethodnim sednicama, zatim sa planiranim aktivnostima na izradi Zajedničkog osnovnog dokumenta u skladu sa usaglašenim smernicama za izveštavanje o međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima, sa izradom indikatora za praćenje preporuka koje je Komitet za prava deteta uputio Srbiji kao i sa uspostavljanjem Nacionalne koalicije za suzbijanje dečjih brakova i predlogom mera delovanja.

 Održana šesta sednica Saveta za prava deteta

Sednici je prisustvovala i direktorka UNICEF u Srbiji g-đa Regina De Dominicis kao i gošća iz Maroka g-đa Najat Maalla M'jid koja ima bogato iskustvo u zaštiti prava dece, autorka je mnogih radova u ovoj oblasti a bila je i Specijalni izvestilac Generalnog sekretara UN za trgovinu decom, dečju prostituciju i dečju pornografiju. Ona je sa članovima Saveta podelila svoja saznanja i iskustva o radu sličnih tela kao što je Savet za prava deteta u drugim zemljama (Kanada, Irska, Mauricijus, Kenija).

Na sednici su predstavljeni i rezultati Konferencije ''Saradnja sistema u pružanju podrške deci sa razvojnim rizicima i smetnjama i njihovim porodicama – ka integrisanim uslugama ranih intervencija'' koja je organizovana u okviru Poziva na akciju Vlade Republike Srbije čiji je četvrti cilj - podrška razvoju sistema ranih intervencija.

 Održana šesta sednica Saveta za prava deteta

Direktorka UNICEF se zahvalila na prilici da vidi kako radi i funkcioniše Savet za prava deteta u Republici Srbiji i podsetila da ćemo ove godine obeležiti 30. godišnjicu od donošenja Konvencije o pravima deteta (1989).

 

Pogledajte starije aktivnosti

 Врх стране
 Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku  Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja  Unicef  Dokumenta na engleskom jeziku